• Winkeliers

 • Zelfstandigen

 • Bedrijven

 • Ondernemingen

 • Verenigingen

 • Clubs


Het gebruik van Watermunten draagt bij aan de versterking van de regionale economie, het verbetert de financiële positie en fundering van ondernemingen! Deze aanpak is belangrijk voor de Westlandse kernen en die van Midden Delfland waar leegstand en krimp in toenemende mate waarneembaar is. Omdat de Watermunt in de gemeenschap blijft houdt de middenstand tot 5 keer meer profijt over aan transacties met regiogeld.

 

Extra inkomsten en omzet zijn sleutelbegrippenDe Watermunt is een ruilmiddel zonder inflatie of deflatie en vrijgesteld van rente. Ondernemers kunnen hun Watermunten te koop aanbieden binnen het netwerk kunnen besteden, te koop aanbieden in het wisselkantoor op de website.

 

Bovendien vermindert het gebruik van Watermunt de afhankelijkheid van de financiële sector en van de vaak onvoorspelbare wereldeconomie. Een regio zonder florerend MKB heeft het moeilijk, er zijn veel minder banen en het aanbod van producten en diensten is beperkt, in zo’n gebied treedt over de gehele linie verarming op. Regiogeld Westland heeft onderzocht waar het MKB behoefte aan heeft:


Wij werken aan een andere economie. Met het Watermunt netwerk als gemeenschappelijke financier, werken de ondernemers van de aangesloten bedrijven samen, er is sprake van een coöperatieve samenwerking om de Watermunt Economie te realiseren. In de diverse regionale netwerk werken we met bedrijven, winkeliers, ondernemers, zelfstandigen en particulieren aan dezelfde doelen;

 

 • Eerlijke prijzen

 • Verbindingen met medewerkers, leveranciers en klanten

 • Duurzame verhouding met de aarde en al wat daarop leeft.

 • Netwerken en leren van elkaar

 • Stimuleren van ondernemerschap

 • Helpen we elkaar bij kapitaalsvraagstukken en andere vragen waar je als ondernemer mee te maken hebt.

 

Het ondernemerschap van de bij de Watermunt aangesloten ondernemers wordt niet onder druk gezet door rendementseisen van eigenaren/aandeelhouders. Zij kunnen zich richten op waar het in de kern in een onderneming om gaat: het leveren van een goed product of zinvolle dienst op een manier die zodanig is dat zorgvuldig wordt omgegaan met alle stakeholders en met de aarde. Daarbij kunnen ze zorgen voor duurzame verbindingen en voor een prijs voor hun product of dienst die voor alle betrokkenen een billijke prijs is.

 

De Watermunt Economie beschikt over garantiefonds, een financieel depot dat gevormd wordt doordat de aangesloten ondernemingen een overeengekomen bedrag jaarlijks in dit fonds onderbrengen. Met deze Liquiditeit kunnen leden van de Watermunt Economie onderling in elkaars kapitaalbehoefte voorzien: aangesloten ondernemingen en participeren in dit fonds kunnen in voorkomend geval ook uit dit fonds een rentevrije lening verkrijgen.

 

Dat een onderneming deskundig en bekwaam wordt geleid, is niet alleen in het belang van degenen die direct bij die onderneming betrokken zijn maar ook voor consumenten, toeleveranciers, zakelijke relaties; feitelijk voor de steeds grotere sociale kring die om een onderneming heen getrokken kan worden. In hun samenwerking proberen de ondernemers van de Watermunt Economie  dit grotere geheel in hun overwegingen en besluiten te betrekken.

 

In regelmatig overleg worden o.a. kapitaalsvragen gemeenschappelijk besproken, opdat daadwerkelijk vanuit het perspectief van een groter geheel gehandeld kan worden. Verschillende Watermuntbedrijven ontwikkelen wegen en middelen om ook de verhouding met leveranciers en/of de consument een ander karakter te geven waarin de wederkerigheid van belangen en een transparante prijsvorming centraal staan.

 


Profiteer van de voordelen, deelname is GRATIS en vrijblijvend. Wilt u verbinden met collega's en Watermunt organisatie in uw omgeving dan is het aan te bevelen om lid te worden van de verenging.

 

Koers aankoop

€ 0,95 cent = W 1,00

Koers verkoop

W 1,00 = > € 0,90 cent


Optie 1.

Lidmaatschap

 

1 Jaar

€ 14,95 per maand

 

2 Jaar 

€ 9,95 per maand

 

3 Jaar 

€ 4,95 per maand

 

M e t   u w   b i j d r a g e   w o r d e n   b ov e n g e n o e m d e   a c t i v i t e i t e n   e n   d i e n s t e n   b e k o s t i g d   e n   a a n g e b o d e n .

P u n t   v a n   a a n d a c h t :   U   h o e f t   g e e n   l i d m a a t s c h a p   t e   h e b b e n   o m   W a t e r m u n t e n   t e   a c c e p t e r e n . 

 


Optie 2.

Investeren

Investeren in

de Watermunt Economie.

 

€ 500,- 

3 % rendement *

1 2   m a a n d e n

 

€ 1250,- 

4 % rendement *

2 4   m a a n d e n

 

€ 2500,-

5 % rendement *

3 6   m a a n d e n 

 

€ 5000,-

6 % rendement *

3 6   m a a n d e n 

 

H e t   t e r u g b e t a l e n   v a n   u w   i n v e s t e r i n g   s t ar t   o p   h e t   m o m e n t  d a t  d e   H o l l a n d   s e r i e   i n   c i r c u l a t ie    i s .

P u n t   v a n   a a n d a c h t :   u i t l e v e r i n g   i n   3 e   k w a r t a a l   d a n   s t a r t   d e   t e r m i j n   1 s t e   m a a n d   v a n   4 e k w a r t a a l.

 

*  Toelichting.

Notitie.

Voorbeeld: 

Investering € 500,-

looptijd 12 maanden.

U ontvangt € 41,66 per maand

Eenmalig 3 % over € 500,- is een bedrag van € 15,-.

Heeft u nog vragen email: info@watermunt-economie.nl.  

 

 • U maakt het bedrag wat uw voorkeur heeft op onderstaand rekening nummer, we verzoeken u te vermelden of het een donatie betreft of een investering.

 • U ontvangt vervolgens een bevestiging van uw investering. Na afloop van de periodieke aflossing ontvangt u eenmalig bij de laatste overboeking het % rendement over uw investering.